.01

AVÍS LEGAL

LEGISLACIÓ APLICABLE


Les presents Condicions generals han estat el elaborades de conformitat amb l'establert amb la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD) i Llei 24/2002, de l'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).


CONCEPTES GENERALS


Els següents termes i condicions legals regulen l'ús del lloc web http://www.omplebuits.com (d'ara en endavant 'LA WEB'), de la que Enric Iglesias Fàbregas i Gemma Gutiérrez Calles (d'ara en endavant 'OMPLE BUITS') en són titulars.

Els responsables de l'arxiu són Enric Iglesias Fàbregas i Gemma Gutiérrez Calles (OMPLE BUITS), amb NIF 38824794N i 45487688J respectivament i domicili social i fiscal al Carrer Bailèn, 73 escala C, 3r 1a - 08224 Terrassa (Barcelona) - Espanya.

A través de LA WEB, OMPLE BUITS proporciona informació sobre els seus serveis. Les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis hauran de posar-se en contacte amb OMPLE BUITS a través de l'apartat de contacte de LA WEB o bé trucant al +34 93 148 82 83.

En qualsevol cas, existeixen apartats de LA WEB accessibles a persones físiques o jurídiques (d'ara en endavant, 'USUARIS') en els que no es facilita cap dada personal a través de LA WEB. En aquest sentit, els USUARIS que accedeixin a aquestes parts de la WEB accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que els puguin ser aplicats.


MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS


OMPLE BUITS podrà modificar les presents Condicions Generals mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS, sempre abans de la visita al portal o a l'adquisició de qualsevol bé ofertat en el mateix.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot el demés, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.


CONCEPTE D'USUARI


L'ús de LA WEB atribueix la condició de visitant, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incluides en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per OMPLE BUITS, en el mateix moment en que l'USUARI accedeixi a LA WEB.

OMPLE BUITS, d'acord amb la seva política de privacitat, es compromet en l'ús de les dades incloses en l'arxiu, a respectar la seva confidencialitat i a fer-les servir d'acord amb la finalitat de l'arxiu, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb l'establert amb la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. L'enviament i l'emissió de dades que es realitzi per part de l'usuari a través de LA WEB de OMPLE BUITS, o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. De la mateixa manera, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats a les mateixes. OMPLE BUITS fa els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per l'eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.

L'USUARI es compromet a utilitzar els serveis i continguts de LA WEB de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix OMPLE BUITS en cada moment, havent-se d'abstenir de fer-los servir per:

1. Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'Usuari i la seva contrasenya, havent de comunicar immediatament a OMPLE BUITS l'accés per part d'un Usuari no autoritzat a aquesta informació.

2. Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els mateixos sistemes informàtics de OMPLE BUITS, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o de LA WEB.

3. Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i/o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la Pàgina Web, així com de la xarxa o dels seus recursos.

4. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

5. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per finalitats comercials qualsevol contingut de LA WEB.

6. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.


INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TODA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UN ERROR TÈCNIC I DE CONTINGUT


LA WEB de OMPLE BUITS, incorpora les salvaguardes adequades, i fa servir la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitut i protecció de les dades personals que te recopilades, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i es reforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que l'usuari proporciona.

OMPLE BUITS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferits a Internet, qualsevol quina sigui la seva causa. De la mateixa manera, OMPLE BUITS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del flux elèctric o de qualsevol altre tipus. OMPLE BUITS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que OMPLE BUITS fa els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprobació de la informació rebuda amb altres fonts.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL


Els continguts prestats per OMPLE BUITS, així com els continguts mostrats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de OMPLE BUITS.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'ús industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de OMPLE BUITS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment del citat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de OMPLE BUITS.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en soports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per OMPLE BUITS, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en materia de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

OMPLE BUITS és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als serveis que en elles ofereix, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

OMPLE BUITS en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris amb la finalitat d'evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la diseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviin a les pàgines Web de OMPLE BUITS (al seu departament) suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, excepte que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'enten que autoritzen a OMPLE BUITS per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en soports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyin a OMPLE BUITS, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

De la mateixa manera, s'enten que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de OMPLE BUITS.

D'acord amb el que s'ha citat en el paràgraf anterior, OMPLE BUITS queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, amb la finalitat d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç portat a terme per OMPLE BUITS pel seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de OMPLE BUITS sense el consentiment previ, exprés i per escrit de OMPLE BUITS. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de OMPLE BUITS sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

OMPLE BUITS no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de OMPLE BUITS.

La propietat i gestió de LA WEB correspon a OMPLE BUITS. Cap material d'aquesta web o de qualsevol altre lloc, la propietat, gestió, llicència o control del qual correspongui a OMPLE BUITS, pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuit de cap manera, exceptuant la descàrrega d'una còpia dels materials en un únic ordinador pel seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altra finalitat suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de OMPLE BUITS. A efectes d'aquest acord, queda prohibit l'ús d'aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d'ordinadors connectats en xarxa.